Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen
Alle offertes, overeenkomsten en leveringen geschieden alleen en uitsluitend volgens de hieronder staande algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden zijn alleen van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Ook dan blijven de algemene voorwaarden, voor zover zij niet met de bijzondere voorwaarden in strijd zijn, geheel van kracht.

Aanbiedingen
Alle door ons gedane offertes/aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend. Iedere van ons uitgegane aanbieding
staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open. Een overeenkomst komt slechts
tot stand indien een op grond van de aanbieding gedane bestelling door ons binnen veertien dagen na deze bestelling
schriftelijk wordt geaccepteerd, danwel gevolgd wordt door uitvoering van de opdracht. Alle afbeeldingen en gegevens
worden te goeder trouw door ons verstrekt, doch zijn vrijblijvend. Zij kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd
door de fabrikant, zulks in verband met de voortdurende plaatsvindende verbeteringen aan en ontwikkeling van onze
producten.

Prijzen
Alle prijzen zijn gebaseerd op leveringen aan ondernemers, exclusief omzetbelasting en geldende op de dag van aflevering.
Wij behouden ons prijswijzigingen voor, ook van reeds bevestigde opdrachten.

Levertermijn
Als leverdatum geldt de datum waarop de goederen onze magazijnen verlaten. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen is de door ons opgegeven levertijd niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Levering
Alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper, ook bij franco levering. Schrijft de koper een bepaalde verzendingswijze voor, dan zijn de transportkosten geheel voor rekening van de koper.

Reclameren
Behoudens de bijzondere bepalingen in de garantieregeling dienen alle reclames binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend. Na deze termijn zijn wij, behoudens de garantiebepalingen, ontslagen van iedere aansprakelijkheid. Reclames betreffende overgedragen goederen kunnen geen invloed hebben op eerder overgedragen goederen, evenmin op alsnog over te dragen goederen, ook niet wanneer overdracht plaatsvindt ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ons uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de door ons gegegeven garantieverplichtingen. De garantie die wij geven is beperkt tot de fabrieksgarantie. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die terzake van het niet nakomen der garantieverplichtingen, is uitgesloten.

Betalingsvoorwaarden
Betalingen dienen netto binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden en zijn slechts geldig indien zij rechtstreeks aan onze vennootschap door storting of overschrijving op één onzer rekeningen zijn voldaan. Het is de koper niet toegestaan eenzijdig betalings- of eventuele andere kortingen op de door ons gefactureerde bedragen in mindering te brengen; deze handeling is uitsluitend toegestaan indien deze korting op de desbetreffende factuur is vermeld en alleen wanneer alle voorafgaande facturen zijn voldaan. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper wordt de koper van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is hij bij overschrijding van de betalingstermijn verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de openstaande hoofdsom te vermeerderen met B.T.W., alles met een minimum van €250,- (excl. B.T.W.). Over bedragen, die op de vervaldag niet zijn betaald, is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom totdat volledige betaling daarvan heeft plaatsgevonden en deze goederen mogen derhalve niet worden verkocht, vervreemd, belast, verpand, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ontbinding
Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor iedere koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, alsmede om reeds overgedragen, doch nog onbeteaalde goederen terug te vorderen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Geschillen
Alle rechtsgeschillen en rechtsvorderingen zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechten in het Arrondissement Breda. Op al onze uitgebrachte offeres c.q. aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.